Til forsiden af EMDR

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen EMDR Danmark

 

PDF-udgave downloades HER

 

§ 1: Foreningens navn og hjemsted.

Stk. 1.1:

Foreningens navn er "Foreningen EMDR Danmark" (Foreningen Eye Movement Desensitization and Reprocessing Danmark).

 

Stk. 1.2:

Foreningen er stiftet den 14. august 1999 i Danmark.

 

Stk. 1.3:

Foreningen er hjemmehørende på den til enhver tid fungerende forpersons adresse i Danmark.

 

Stk. 1.4:

Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser, religioner, trosretninger og er ikke overskudsorienteret.

 

   
§ 2: Foreningens formål.

Stk. 2.1:

Fremme anvendelsen og udviklingen af EMDR i Danmark

 - informere almenheden og det professionelle fagmiljø om EMDR, forskning og behandling.

Stk. 2.2:

 

 

 

Kvalitetssikring af anvendelsen af EMDR

- at udvikle og fremme, at de danske og europæiske retningslinjer og standarder for forskning, uddannelse og udførelse af EMDR terapi overholdes med henblik på at sikre kvaliteten i det terapeutiske arbejde.

 - udarbejde lister på hjemmesiden over medlemmer, der dels har fuldført grundkursus 2 og dels er akkrediterede EMDR terapeuter, supervisorer og trænere således, at brugere af listerne med sikkerhed kan vide, at de har kontakt med en terapeut, der er godkendt til at anvende EMDR terapi i deres praksis, som terapeut, som supervisor hhv. som træner.

   

Stk. 2.3:

Fremme af videnskabelig forskning

- støtte op om forskning i EMDR

Stk. 2.4:

Foreningen har til formål at støtte humanitært arbejde vedrørende EMDR og til det har foreningen en TAE (Trauma-Aid-Europe) Fond. Der tilføres penge fra evt. overskud fra kurser afholdt af foreningen og salg af f.eks. kuglepenne. Anvendelsen af pengene besluttes på generalforsamlingen. Bestyrelsen bemyndiges til at overføre yderligere midler til TAE, hvis det skønnes formålstjenligt.

Stk. 2.5

Sikre fortsat medlemsskab af EMDR Europe.

 

   
§ 3: Foreningens medlemmer.

Stk. 3.1:

Alle, der har deltaget på og fået godkendt Grundkursus del 1 og som har betalt kontingent, kan blive medlem af foreningen.

 

Stk. 3.2:

En i udlandet bosiddende person, kan kun optages som medlem i EMDR Foreningen Danmark under forudsætning af, at vedkommende også ville kunne opnå medlemsskab i EMDR foreningen i det land, hvor vedkommende er bosiddende.

Stk. 3.3:

Medlemsskab af EMDR Danmark medfører automatisk medlemsskab i EMDR Europe.

 

Stk. 3.4:

Medlemmer forpligter sig til at arbejde for og være loyale i forhold til de målsætninger, som fremgår af foreningens vedtægter, ligesom de forpligter sig til at betale medlemskontingent som vedtaget på foreningens årlige generalforsamling. 

Stk. 3.5:

Æresmedlem udnævnes af bestyrelsen efter indstilling fra medlemmerne. 

Æresmedlem præsenteres i forbindelse med den årlige generalforsamling. Et æresmedlemsskab er livslangt, men kan bortfalde, hvis personen ikke længere opfylder etiske og faglige kriterier.

Et æresmedlemsskab er kontingentfrit.Et æresmedlem har fuld stemmeret i forbindelse med bestyrelsesarbejde & på den årlige generalforsamling.

Stk. 3.6:

 Et medlem kan overgå til seniormedlemskab, når vedkommende er stoppet på arbejdsmarkedet, men ønsker fortsat medlemsskab af foreningen.

 

Stk. 3.7:

 

 

 

 

Ophør af medlemsskab sker ved

 - medlemmets skriftlige begæring herom.

 - medlemmers manglende betaling af kontingent for virksomhedsåret efter to skriftlige påmindelser.

 - eksklusion, såfremt et medlem tilsidesætter foreningens formål - som beskrevet i vedtægterne - eller gennem anden aktivitet skader foreningens virke. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og, at sagen sættes på som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse om eksklusion kræver samme flertal som ved vedtægtsændring.

   
§ 4: Foreningens struktur

Stk. 4.1:

 

Foreningsarbejdet udføres via

   a.   Generalforsamling

   b.   Bestyrelsen

   
§ 5: Generalforsamling

Stk. 5.1:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes årligt i løbet af det første kvartal, og indkaldes af bestyrelsen.

 

Stk. 5.2:

Bestyrelsen fastsætter tid og sted, og tidspunktet for generalforsamlingen bekendtgøres senest 6 uger inden afholdelse. Forslag til dagsordenpunkter fra medlemmerne skal foreligge hos bestyrelsen senest 4 uger før afholdelse af generalforsamling. Endelig dagsorden sammen med evt. bilag skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5.3:

Alle betalende medlemmer har ret til at være til stede og alle betalende medlemmer har stemmeret både ved ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Hvert medlem kan udover egen stemme medbringe og stemme med 2 skriftlige fuldmagter fra ikke tilstedeværende betalende medlemmer.

Stk. 5.4:

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det.

Ved personvalg med flere kandidater er der altid skriftlig afstemning.

Stk. 5.5:

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt revisor eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt anmoder herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Her gælder de samme bestemmelser som beskrevet i 5.2.

Stk. 5.6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingens Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Antal stemmeberettigede skal optælles og antal indskrives i referat
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 5. Bestyrelsens oplæg til handleplan
 6. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 7. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 8. Fastsættelse af kontingent/seniorkontingent
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Valgregler
 11. Valg af forperson (hvert 3. år)
 12. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 13. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 14. Valg af revisor og revisorsuppleant. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.
 15. Eventuelt

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten, og skal efterfølgende fremgå i medlemsdelen på foreningens hjemmeside.

Stk. 5.7:

 

 

 

 

Valg

Formanden vælges på generalforsamlingen for 3 år ad gangen.

Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen forskudt med 3 på valg i lige årstal og 3 i ulige årstal.

Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen.

Der vælges revisor for 2 år ad gangen.

Genvalg er tilladt. Valgt til bestyrelsen er de personer, der har fået flest stemmer.

Stk. 5.8:

 

 

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Afstemning foregår ved simpelt flertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 5.9:

Vedtægtsændringer foregår ved 2/3 stemmeflertal af fremmødte medlemmer medtaget de gyldige fuldmagter.

 

Stk. 5.10:

Vedtagelse om opløsning af foreningen foregår ved 4/5 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer medtaget de gyldige fuldmagter.

Organisationens midler skal efterfølgende gå til humanitære formål.

   
§ 6: Foreningens bestyrelse

Stk. 6.1:

 

 

 

 

 

 

 

Forpersonen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen er et kompetent organ for samtlige af foreningens anliggender med mindre kompetencen fordeles anderledes i vedtægterne. Bestyrelsen består af 7 af foreningens medlemmer. Såfremt der i en periode ikke kan opnås valg af et tilstrækkeligt antal medlemmer til bestyrelsen, kan bestyrelsesarbejdet frem til næste ordinære generalforsamling varetages af minimum 5 medlemmer.

 

Bortset fra forpersonen konstituerer bestyrelsen sig selv med næstforperson, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er selvsupplerende i perioden mellem to generalforsamlinger under forudsætning af, at det er tilstrækkeligt med to suppleanter. Såfremt forpersonen ønsker at nedlægge sit hverv indenfor den treårige valgperiode, kan foreningens næstforperson træde ind i rollen som fungerende forperson og sidde i den resterende del af oprindelig valgperiode.

Stk. 6.2:

Der skal udfærdiges dagsorden og referat af samtlige bestyrelsesmøder, som efter afholdelse hhv. efter godkendelse løbende skal forefindes på medlemsdelen på foreningens hjemmeside.

 

Stk 6.3:

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.

Forpersonen er sammen med tre bestyrelsesmedlemmer i fællesskab berettiget til at tegne foreningen.

Beslutninger i bestyrelsen vedtages med simpelt stemmeflertal. Ved begæring afholdes skriftlig afstemning. Ved stemmelighed tæller forpersonens stemme dobbelt.

Stk. 6.4:

Regnskaberne skal revideres ved udløb af hvert regnskabsår af en revisor og skal herefter forelægges generalforsamlingen.

 

Stk. 6.5:

Ved udløbet af embedsperioden bortfalder bestyrelsens beføjelser først, når valget af den nye bestyrelse er godkendt.

 

 

 

 

Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling af “Foreningen EMDR Danmark” den 14. august 1999. Ændret år 2001 & 2009 & 2012.

 

Foreningens vedtægter er gennemgribende redigeret på General Forsamling den 28. februar 2015.

 

GF 29.2.2020: Pkt. 2.4. tilføjet 

 

GF 21.8.2021: Pkt. 2.4. tilføjet Bestyrelsen bemyndiges til at overføre yderligere midler til TAE, hvis det skønnes formålstjenligt. 3.5 ændret til 3.6. 3.6 ændret til 3.7. Nyt afsnit tilføjet som pkt. 3.5 (æresmedlem)

 

GF 5.2.2022: Pkt 2.4 Første sætning er ændret til:”Foreningen har til formål at støtte humanitært arbejde vedrørende EMDR og til det har foreningen en TAE (Trauma-Aid-Europe) fond.  

 

GF 2.32024:  Betegnelsen "formand" ændres til "forperson" / "næstformand" til "næstforperson" (Det drejer sig om §1stk.1.3:, §5. stk. 5.6. pkt 11 i dagsorden, samt stk. 5.7, §6 stk. 6.1., stk. 6.3).

 

 

 • Info

  EMDR er blevet anerkendt af WHO som en af de bedste behandlingsterapier til behandling af især stress relaterede lidelser, foruden adskillige forskningsundersøgelser har vist, at EMDR er en af mest effektive terapier til behandling af PTSD.

  Læs pressemeddelelsen her

   

 • Kontakt os

  Alle henvendelser bedes rettes til foreningens sekretariat og foreningens sekretær vil sørge for, der bliver svaret på dit spørgsmål


  Foreningens sekretariat: 
  E-mail: info@emdr.dk - svartid: 1-3 dage

  CVR nr. 31927625

 • Høj faglig kompetence

  Når du vælger en EMDR terapeut, vælger du også høj faglig kvalitet.
  Det står EMDR Europes akkreditering for. Klik på ”Find en terapeut” øverst på siden for at finde den EMDR terapeut der er nærmest din adresse.

læs cookie politik